Isobel Thom

candelabra
candelabra, 2015
glazed stoneware